Reglement 24uur Challenge (versie 0.3 mei 2019)

1. Over de organisatie
1.1. Onder de naam ‘24uur Challenge’ wordt een loopevenement georganiseerd door Pax Kinderhulp, afdeling Amersfoort, en Atletiekvereniging Altis te Amersfoort.

2. Over deelnemers en teams
2.1. Een deelnemer is 17 jaar of ouder.
2.2. Deelnemers vergewissen zich ervan dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname.
2.3. Deelnemers maken deel uit van een team.
2.4. Een team bestaat uit 15 deelnemers (10 lopers en 5 begeleiders).
2.5. Ieder team heeft één captain die voor de organisatie van de 24uur Challenge het aanspreekpunt is.
2.6. Het aantal teams bedraagt minimaal 15 en maximaal 35.
2.7. Deelnemers respecteren elkaar, vrijwilligers en organisatie, publiek, omwonenden, natuur en milieu.
2.8. Deelnemers moeten de aanwijzingen van de organisatie en andere gezaghebbenden opvolgen.
2.9. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag en bij het niet opvolgen van aanwijzingen de organisatie of andere gezaghebbenden van verdere deelname worden uitgesloten.

3. Over de inschrijving
3.1. Inschrijven van een team kan tot uiterlijk vrijdag 1 augustus 2019. Als het maximum aantal teams is bereikt wordt de inschrijving gesloten.
3.2. Individuele inschrijving is beperkt mogelijk. Bij voldoende individuele inschrijvingen worden een of meerdere teams samengesteld.
3.3. Een deelnemer kan zich door een ander laten vervangen, mits dit uiterlijk 1 september 2019 wordt doorgegeven en door de organisatie is goedgekeurd.
3.4. Er geldt geen inschrijvingsgeld. Door inschrijving verplicht een team zich minimaal € 2.000 aan sponsorgelden bij een te brengen. Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd dat iedere loper € 200 bijdraagt.
3.5. De sponsorgelden worden rechtstreeks gestort – via www.24uurchallenge.nl – op de rekening van het Pax Kinderhulp Amersfoort/Help het Nest en dienen uiterlijk vrijdag 13 september 2019 om 18.00 uur te zijn bijgeschreven.
3.6. Indien ingeschreven teams of individuele deelnemers niet meedoen, zich voor het evenement afmelden of van deelname worden uitgesloten, wordt het reeds overgemaakte bedrag niet gerestitueerd.

4. Over de estafette en het parcours
4.1. Er wordt gelopen in estafettevorm. Minimaal 1 loper per team is gedurende 24 uur actief.
4.2. Een team bepaalt zelf hoe het met de 10 lopers de 24 uur indeelt. De estafette is geen wedstrijd.
4.3. Het aantal ronden zal voor ieder team worden bijgehouden.
4.4. Het parcours loopt over de atletiekbaan Schothorst en over voetpaden door het omliggende Park Schothorst in Amersfoort.
4.5. Van het parcours wordt niet afgeweken.

5. Over de bestemming van sponsorgelden
5.1. De opbrengst van de 24uur Challenge komt na aftrek van kosten ten goede aan Pax Kinderhulp.
5.2. Met de opbrengst wil Pax Kinderhulp ervoor zorgen dat het Nest in Zenica (Bosnië & Herzegovina) open kan blijven voor kinderen uit gezinnen met meervoudige problematiek.

6. Over aansprakelijkheid en geschillen
6.1. De deelnemer is zelf verantwoordelijk en/of verzekerd voor zijn bezittingen, schade aangebracht aan zichzelf en derden. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en overige bezoekers.
6.2. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.
6.3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.
6.4. Indien de organisatie, ondanks dat vastgesteld is dat er geen aansprakelijk is, toch besluit een deelnemer uit coulance schade te vergoeden, kan dit niet worden gezien als erkenning van aansprakelijkheid /verantwoordelijkheid.
6.5. Deelnemer vrijwaart organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.
6.6. Sponsors van het evenement en de gemeenten waarin het evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als organisatie uitgesloten van aansprakelijkheid.
6.7. Geschillen tussen organisatie en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
6.8. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen de kosten voor arbitrage voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
6.9. Geschillen tussen de organisatie en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen de kosten voor arbitrage voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

7. Over de veiligheid
7.1. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de deelnemers. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
7.2. De loper zorgt voor passende kledij en verlichting in het donker.
7.3. De teams kunnen door de organisatie ingezet worden als dit voor de veiligheid nodig is.

8. Gedragsregels
8.1. Deelnemers respecteren elkaar, vrijwilligers en organisatie, publiek, omwonenden, natuur en milieu.
8.2. Deelnemers moeten de aanwijzingen van de organisatie en andere gezaghebbenden te allen tijde opvolgen.
8.3. Deelnemers wordt dringend verzocht afval niet op het parcours achter te laten maar op de atletiekbaan in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.
8.4. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag en bij het niet opvolgen van aanwijzingen de organisatie of andere gezaghebbenden van verdere deelname worden uitgesloten.

9. Aanvullende bepalingen
9.1. De organisatie is gerechtigd het evenement af te gelasten, op te schorten of voortijdig te beëindigen indien het niet langer verantwoord wordt geacht dit door te laten gaan (bijvoorbeeld door extreme weersomstandigheden of terreurdreiging). Gedoneerde gelden en gemaakte kosten kunnen in dit geval niet worden teruggevorderd (artikel 6:75 BW).
9.2. Deelnemers gaan akkoord met kosteloos gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie.
9.3. Het reglement kan indien nodig worden aangepast.

-Einde van het reglement-